Změnit heslo

Reklamační řád

9 listopadu, 2020 by napalubuwe

Tento Reklamační řád půjčovny malých plavidel společnosti Půjčovna lodí Napalubu s.r.o. upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím on-line portálu https://www.napalubu.eu  od naší společnosti

Půjčovna lodí Napalubu, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ: 07812469
není plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 307536
adresa pro doručování: Hošťálkova 716/63, Břevnov, 169 00 Praha 6
telefonní číslo:     +420 608 266 677
kontaktní e-mail: info@napalubu.eu

Místo domovského přístavu, adresa pro převzetí a vrácení plavidel:
Marina Napalubu – Lesní tábořiště Nebřich na adrese Nebřich 33, Netvořice 257 44

 

 1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
  Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
   • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženém v reklamě a nebo naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
   • plavidlo je vám předáno včas a na dohodnutém místě;
   • plavidlo je vám předáno uklizené a s výbavou, která odpovídá seznamu zveřejněnému na webovém rozhraní u příslušného plavidla, případě s výbavou, kterou jste si přiobjednali;
   • Je vám předáno plavidlo (typ plavidla), které jste si objednali, případně, pokud vámi vybrané plavidlo nebude z důvodu, který není na naší straně (např. plavidlo bylo předchozím nájemníkem poškozeno, nebo došlo k jeho odcizení) k dispozici, že je vám předáno plavidlo stejné nebo vyšší kvality;
   • plavidlo je plně funkční a schopné plavby a tato jeho funkčnost zůstane zachována po celou dobu plavby.
 1. Za jaké vady neodpovídáme?
  Obecně odpovídáme pouze za vady, které se v průběhu nájmu objeví na plavidle a jeho vybavení. Neodpovídáme tedy za průběh plavby, splavnost vodních cest ani okolnosti způsobené vyšší mocí (např. Počasí).
 1. Jaká je záruční doba poskytované služby?
  Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby. Bez toho, aniž by byla dotčena vaše práva, vám doporučujeme reklamaci uplatňovat bezprostředně po objevení vady, podstatně to urychlí proces reklamace (zajistíme vám nové plavidlo, případně reklamaci vyřídíme jiným vámi zvoleným způsobem).
 1. Jaká práva z vadného plnění máte?
   • případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vaduslužby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby. V případě, že vada zakládá podstatné porušení smlouvy, máte právo odstoupit od smlouvy.
 2. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
  Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
   • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
   • jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek provozovatele půjčovny malých plavidel, Provozního řádu a právních předpisů nebo dobrých mravů.
 1. Jak postupovat při reklamaci?
  Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
  Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno, budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

  O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
  Tento odstavec se na vás vztahuje pouze, pokud jste spotřebitelem.

  Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  Tento odstavec se na vás vztahuje pouze, pokud jste spotřebitelem.

  V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace díla.
  Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01.10.2020