Změnit heslo

Your search results
19 prosince, 2020


Základní pravidla plavebního provozu

Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se vůdce plavidla. Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek.
Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy, vodní cestě účelové nebo nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.
Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu.

Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:

 • musí zajistit, že vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (např. vázání plavidla) nebude za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek
 • musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu
 • je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály
 • nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k vyvazování plavidla
 • nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.
 • je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby
 • je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou
 • je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny nebo pověřeného zaměstnance plavebního úřadu, které mu dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná nebo nebyla plynulá

Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel dodržet další pravidla, zejména:

 • pokud míjí malé plavidlo s vlastním strojním pohonem koupajícího se, obepluje ho ve vzdálenosti alespoň 10 m a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem
 • nesmí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než je dvojnásobek délky plavidla, které není malým
 • musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala
 • malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům
 • malá plavidla s vlastním strojním pohonem se vzájemně potkávají levými boky
 • malé plavidlo se proplavuje plavební komorou v menší skupině, nebo samostatně, není-li předpoklad, že do jedné hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně
 • v plavební komoře musí vůdce plavidla vypnout motor a zajistit použití odrazníků
 • v obvodu plavební komory je zakázáno provozovat rybolov
 • proplavuje-li se malé plavidlo plavební komorou společně s plavidly, která nejsou malými, smí vplout do plavební komory až po těchto plavidlech
 • po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k vyplutí musí být vůdce plavidla na plavidle a zajišťovat povolování a zkracování vyvazovacích lan, aby plavidla nenarážela do zdí, vrat nebo do jiných plavidel a aby nebylo narušeno plynulé proplavení
 • v obvodu plavební komory je povinen řídit se pokyny obsluhy plavební komory
 • vůdce plavidla dá při proplouvání plavební komorou přednost plavidlům plavebního úřadu Policie ČR, obecní policie, Celní správy ČR a plavidlům složek integrovaného záchranného systému při jejich signalizaci, dále osobním lodím plujícím podle jízdního řádu, a plavidlům správce vodního toku
 • vůdce plavidla a členové posádek plavidel nacházejících se v prostoru přístaviště, vývaziště nebo kotviště jsou povinni řídit se pokyny provozovatele, případně správce, směřujícími k zajištění bezpečného provozu v těchto prostorech, zejména řídit se pokyny v souvislosti s vyvazováním plavidel tak, aby nebylo následně nutné polohy vyvázaných plavidel měnit
 • jsou povinni bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měli účast; plavební nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informačních služeb, které provozuje Státní plavební správa – tel. č. 412557425, mobil 606690012, v době od 07:00 do 19:00 hodin osobně, v době od 19:00 do 07:00 hodin je nutné zanechat hlasový záznam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.