Změnit heslo

Your search results
19 prosince, 2020


Základní pravidla plavebního provozu

Vést malé plavidlo podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě, které není plavidlem podle § 24a odst. 1, nebo rekreační plavidlo, které není malým plavidlem, může pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění; to neplatí pro vedení plavidla

 1. během akce povolené plavebním úřadem na sledované vodní cestě ve vyznačené části této vodní cesty,
 2. během provádění zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení tohoto plavidla, nebo
 3. osobou, která dosáhla věku 18 let, jde-li o malé plavidlo s vlastním strojním pohonem schopné plout pouze rychlostí nepřesahující 15 km/h, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv hydrodynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný,
  1. plující na vodní cestě dopravně významné využívané uvedené v odstavci 1 písm. c) přílohy č. 2 k zákonu o vnitrozemské plavbě, vodní cestě účelové nebo vodní cestě nesledované, nebo
  2. uvedené v seznamu obsaženém v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.

Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:

 • musí zajistit, že vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (např. vázání plavidla) nebude za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek
 • musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu
 • je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály
 • nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k vyvazování plavidla
 • nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.
 • je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby
 • je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou
 • je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny nebo pověřeného zaměstnance plavebního úřadu, které mu dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná nebo nebyla plynulá

Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel dodržet další pravidla, zejména:

 • pokud míjí malé plavidlo s vlastním strojním pohonem koupajícího se, obepluje ho ve vzdálenosti alespoň 10 m a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem
 • nesmí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než je dvojnásobek délky plavidla, které není malým
 • musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala
 • malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům
 • malá plavidla s vlastním strojním pohonem se vzájemně potkávají levými boky
 • malé plavidlo se proplavuje plavební komorou v menší skupině, nebo samostatně, není-li předpoklad, že do jedné hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně
 • v plavební komoře musí vůdce plavidla vypnout motor a zajistit použití odrazníků
 • v obvodu plavební komory je zakázáno provozovat rybolov
 • proplavuje-li se malé plavidlo plavební komorou společně s plavidly, která nejsou malými, smí vplout do plavební komory až po těchto plavidlech
 • po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k vyplutí musí být vůdce plavidla na plavidle a zajišťovat povolování a zkracování vyvazovacích lan, aby plavidla nenarážela do zdí, vrat nebo do jiných plavidel a aby nebylo narušeno plynulé proplavení
 • v obvodu plavební komory je povinen řídit se pokyny obsluhy plavební komory
 • vůdce plavidla dá při proplouvání plavební komorou přednost plavidlům plavebního úřadu Policie ČR, obecní policie, Celní správy ČR a plavidlům složek integrovaného záchranného systému při jejich signalizaci, dále osobním lodím plujícím podle jízdního řádu, a plavidlům správce vodního toku
 • vůdce plavidla a členové posádek plavidel nacházejících se v prostoru přístaviště, vývaziště nebo kotviště jsou povinni řídit se pokyny provozovatele, případně správce, směřujícími k zajištění bezpečného provozu v těchto prostorech, zejména řídit se pokyny v souvislosti s vyvazováním plavidel tak, aby nebylo následně nutné polohy vyvázaných plavidel měnit
 • jsou povinni bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měli účast; plavební nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informačních služeb, které provozuje Státní plavební správa – tel. č. 412557425, mobil 606690012, v době od 07:00 do 19:00 hodin osobně, v době od 19:00 do 07:00 hodin je nutné zanechat hlasový záznam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.