Změnit heslo

Reklamační řád provozovatele půjčovny malých plavidel

9 listopadu, 2020 by napalubuwe

Tento Reklamační řád provozovatele půjčovny malých plavidel (dále jen „Reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím on-line portálu https://www.napalubu.eu od provozovatele půjčovny malých plavidel.

 1. Kdo je odpovědný za řádné poskytnutí služeb?
  Odpovědným za řádné plnění ze smlouvy je vždy provozovatel malého plavidla (dále jen „provozovatel“). Identifikační údaje provozovatele jsou dostupné na webovém rozhraní a v objednávkovém formuláři. Není-li stanoveno jinak, společnost Půjčovna lodí Napalubu, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 07812469, figuruje ve smluvním vztahu pouze jako zprostředkovatel, a tudíž neodpovídá za řádné plnění provozovatele, se kterým máte uzavřenou smlouvu.
 1. Za jaké vady poskytnutých služeb provozovatel odpovídá?
  Jako poskytovatel služeb provozovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
   • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženém v reklamě anebo v komunikaci vztahující se ke smlouvě;
   • plavidlo je vám předáno včas a na dohodnutém místě;
   • plavidlo je vám předáno uklizené a s výbavou, která odpovídá seznamu zveřejněnému na webovém rozhraní u příslušného plavidla, případě s výbavou, kterou jste si přiobjednali;
   • Je vám předáno plavidlo (typ plavidla), které jste si objednali, případně, pokud vámi vybrané plavidlo nebude z důvodu, který není na naší straně (např. plavidlo bylo předchozím nájemníkem poškozeno, nebo došlo k jeho odcizení) k dispozici, že je vám předáno plavidlo stejné nebo vyšší kvality;
   • plavidlo je plně funkční a schopné plavby a tato jeho funkčnost zůstane zachována po celou dobu plavby.
 1. Za jaké vady provozovatel neodpovídá?
  Obecně provozovatel odpovídá pouze za vady, které se v průběhu nájmu objeví na plavidle a jeho vybavení. Neodpovídá tedy za průběh plavby, splavnost vodních cest ani okolnosti způsobené vyšší mocí (např. Počasí).
 1. Jaká je záruční doba poskytované služby?
  Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby. Bez toho, aniž by byla dotčena vaše práva, vám doporučujeme reklamaci uplatňovat bezprostředně po objevení vady, podstatně to urychlí proces reklamace (provozovatel vám zajistí nové plavidlo, případně reklamaci vyřídí jiným vámi zvoleným způsobem).
 1. Jaká práva z vadného plnění máte?
  V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby. V případě, že vada zakládá podstatné porušení smlouvy, máte právo odstoupit od smlouvy.
 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
  Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
   • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
   • jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek provozovatele půjčovny malých plavidel, Provozního řádu a právních předpisů nebo dobrých mravů.
 1. Jak postupovat při reklamaci?
  Reklamaci u provozovatele uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V případě, že budete kontaktovat provozovatele webového rozhraní, společnost Půjčovna lodí Napalubu, s.r.o., bude vaše reklamace bezprostředně poté předložena provozovateli za účelem jejího vyřízení.Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně (případně osobně v sídle nebo provozovně provozovatele), a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

  O doručené reklamaci je provozovatel povinen rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s provozovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Tento odstavec se na vás vztahuje pouze, pokud jste spotřebitelem.

  Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno, bude vás provozovatel neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

  Při reklamaci je provozovatel povinen vydat vám písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tento odstavec se na vás vztahuje pouze, pokud jste spotřebitelem.

  V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace díla.
  Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

  Tento Reklamační řád provozovatele půjčovny malých plavidel je platný a účinný od 01.10.2020