Změnit heslo

Podmínky užití webového rozhraní

9 listopadu, 2020 by napalubuwe

Nacházíte se na webovém rozhraní https://www.napalubu.eu (dále jen „webové rozhraní“), provozovaném společností:

Půjčovna lodí Napalubu s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ: 07812469
není plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 307536
adresa pro doručování: Půjčovna lodí Napalubu, Hošťálkova 716/63, Břevnov, 169 00 Praha 6
telefonní číslo:     +420 608 266 677
kontaktní e-mail: info@napalubu.eu

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, SMLOUVY UZAVÍRANÉ NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

1.1 Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní objednáváte nájem plavidel nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1.2 Na webovém rozhraní můžete objednat nájem plavidla na určitou dobu, a to buď přímo od naší společnosti, případně od dalších provozovatelů, se kterými spolupracujeme na základě smlouvy o zprostředkování („dále jen provozovatelé plavidel“). O konkrétním subjektu, se kterým uzavíráte smlouvu, budete vždy informování v průběhu objednávkového procesu ještě před zavřením smlouvy.

1.3 Objednáváte-li nájem plavidla na dobu určitou přímo od naší společnosti, řídí se naše vzájemná práva a povinnosti následujícími dokumenty:

1.4 Objednáváte-li nájem plavidla na dobu určitou od provozovatelů plavidel odlišných od naší společnosti, berte na vědomí, že nejsme smluvní stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností, které smluvním stranám z uzavřené smlouvy vyplývají, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu. Práva a povinnosti z takové nájemní či jiné obdobné smlouvy vznikají přímo vám a konkrétnímu provozovateli plavidla. Vaše vzájemná práva a povinnosti se řídí následujícími dokumenty:

1.5 V obou případech, tedy v případech dle článků 1.3 a 1.4 těchto podmínek užití, je nutné řídit se Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů. V otázkách ve výše uvedených dokumentech neupravených se práva a povinnosti řídí:

      • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
      • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem)

1.6 Jak vyjádříte souhlas s podmínkami užití webového rozhraní?
Potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito podmínkami užití webového rozhraní seznámili a souhlasíte s nimi.

1.7 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi, resp. mezi vámi a provozovatelem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás, resp. u provozovatele poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

 

  1. Objednávka plavidla

2.1Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři. Postup objednávky je jednotný jak pro objednávku služeb naší společnosti, tak pro objednávku služeb provozovatelů plavidel. Před závazným odesláním objednávky vám bude sděleno, s kým bude smlouva uzavřena.

Podrobný postup objednávky je uveden vždy v příslušných obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní.

 

  1. CENA

3.1 Jakým způsobem probíhá platba nájemného?
Berte na vědomí, že naše společnost je provozovatelem plavidla zmocněna k přijímání plateb nájemného. Tedy i v případě, že nájem plavidla objednáváte od provozovatele plavidla odlišného od naší společnosti, je platba provedena vůči naší společnosti. S provozovatelem plavidla se následně vyrovnáme postupem dle smlouvy o zprostředkování.

Nájemné lze hradit vždy způsoby uvedenými v příslušných obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní.

 

  1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

4.1Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně podmínek užití webového rozhraní, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

4.2 Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Tyto podmínky užití webového rozhraní jsou platné a účinné od 01.10.2020