Změnit heslo

Provozní řád – Půjčovna lodí Týn nad Vltavou s.r.o

9 listopadu, 2020 by napalubuwe

Tento provozní řád upravuje pravidla provozu půjčovny malých plavidel s názvem Půjčovna lodí Týn nad Vltavou s.r.o. umístěné na adrese:
Týn nad Vltavou         
PB Vltavy – 204,40 ř.km   
Dewetterova 9
375 01 Týn nad Vltavou                                                                      
(dále jen „Půjčovna“),

provozované společností:
Půjčovna lodí Týn nad Vltavou s.r.o., se sídlem Horní Dvorce 22, 378 53, Zahrádky,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26916
IČO: 065 88 375
(dále jen „Provozovatel Půjčovny“ nebo „Provozovatel“).

Jméno a spojení na Provozovatele Půjčovny:
Půjčovna lodí Týn nad Vltavou s.r.o.
Kontaktní osoba:   ing. Radek Dubový
Tel.:                         +420 602 411 193
e-mail:                    statek@hornidvorce.cz
web:                        https://www.napalubu.eu/

Provozní doba Půjčovny:
květen – září
pondělí – neděle: 10:00 – 20:00

Důležitá telefonní čísla:

 • Provozovatel Půjčovny                                           +420 602 411 193 (pondělí – neděle: 10:00 – 20:00)
 • Porucha plavidla                                                      +420 602 411 193 (pondělí – neděle: 10:00 – 20:00)
                                                                                       (NONSTOP – pouze poruchy vážného charakteru)
 • Státní plavební správa                                            234 637 431 – 435 (dozor na plavbu)
 • Středisko RIS                                                            840 111 254 (ohlášení plavební nehody)
 • Povodí Vltavy                                                            724 067 719 (mimořádné události)
                                                                                       221 401 111 (ústředna)                                                                           
 • Policie České republiky                                           158
 • Zdravotnická záchranná služba                             155
 • Hasičský záchranný sbor České republiky          150
 • Tísňové volání                                                           112

Za jakých podmínek Vám plavidlo půjčíme?

Jakou výbavu plavidla Vám poskytneme?

 • Výbavu plavidel, kterou Vám při půjčení našich lodí poskytneme, najdete podrobně rozepsanou u každého typu plavidla po rozkliknutí jednotlivých lodí.
 • Výbava jednotlivých plavidel je rovněž uvedena v příručce uživatele každé z lodí, která je nezbytnou součástí dokumentů umístěných na každém plavidle.
 • Pokud budete požadovat další vybavení lodi, než které je uvedeno na našich webových stránkách, lze se s námi individuálně dohodnout na rozšíření zapůjčené výbavy, pokud to budou aktuální provozní podmínky naší Půjčovny umožňovat.

Jaká jsou základní pravidla plavebního provozu?

Kde s námi můžete plout?

 • Plavidla můžete provozovat na vymezeném úseku vodní cesty od 92 říčního kilometru vodní nádrže Slapy po 239,3 říční kilometr v Českých Budějovicích.
 • Pro převoz přes Slapskou přehradu na přehradu Štěchovice je potřeba získat výslovný písemný souhlas Provozovatele Půjčovny. Výslovný písemný souhlas Provozovatele Půjčovny je rovněž třeba k plavbě na úseku vodní cesty Vltava od 92 ř.km do 0,00 ř.km a vodní cesty Labe od 768 ř.km do 949,2 ř.km.
 • Povolení k plavbě na úseku vodní cesty Vltava od 92 ř.km do 0,00 ř.km a vodní cesty Labe od 768 ř.km do 949,2 ř.km, lze projednat s Provozovatelem Půjčovny. Povolení k plavbě na těchto úsecích se žadateli poskytne jen ve výjimečných případech a je umožněno pouze vlastníkům průkazu Vůdce malého plavidla.

Jaká opatření před zastavením plavby můžeme přijmout?
Jako Provozovatel Půjčovny pravidelně monitorujeme vodní stavy a průtoky na tocích na webovém portálu http://www.pvl.cz/portal/SaP/PC/.
Pokud se vodní stavy a průtoky na vodní cestě začnou přibližovat 1. stupni povodňové aktivity – (bdělost), vůdce plavidla bude telefonicky upozorněn, aby se s plavidlem zdržoval pouze ve vyhraněném úseku vodního toku (v rámci vymezených říčních km) a vyčkal na další pokyny Provozovatele Půjčovny. Vůdce plavidla je povinen těchto pokynů Provozovatele poslechnout.
Za tímto účelem musí mít vůdce plavidla po celou dobu pronájmu plavidla zapnutý mobilní telefon, jehož číslo pro tyto účely poskytl Provozovateli Půjčovny. V návaznosti na předem sdělený itinerář plavby může Provozovatel Půjčovny po vůdci plavidla požadovat, aby se mu vůdce plavidla každý den trvání pronájmu plavidla ve sjednanou hodinu nahlásil a sdělil, zda plavidlo i jeho posádka jsou v pořádku.

Jak budeme postupovat před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby?
Při dosažení 1. stupně povodňové aktivity – bdělost, bude vůdce plavidla telefonicky upozorněn na tento stav a je povinen bez zbytečného odkladu po tomto upozornění vyhledat dle pokynů Provozovatele Půjčovny nejbližší ochranný přístav, případně jiné přístaviště či vhodné místo umožňující vyvazování plavidel. Na tomto místě plavidlo bezpečně vyváže a vyčká na další pokyny Provozovatele Půjčovny.

Plavba všech plavidel je zastavena před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na příslušném vodočtu, který je v úseku:

 • Labe Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 na vodočtu v Přelouči 240 cm a vyšší,
 • Labe Přelouč ř. km 951,20 až Toušeň ř. km 869,14 na vodočtu v Přelouči 280 cm a vyšší,
 • Labe Toušeň ř. km 869,14 až Mělník ř. km 837,38 na vodočtu v Kostelci nad Labem 560 cm a vyšší,
 • Labe Obříství ř. km 843,50 až Lovosice ř. km 787, 76 na vodočtu v Mělníku 450 cm a vyšší,
 • Labe Lovosice ř. km 787,76 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 na vodočtu v Ústí nad Labem 520 cm a vyšší,
 • Vltavy České Budějovice-Jiráskův jez ř. km 239,50 až Hněvkovice ř. km 210,40 při vodním průtoku v profilu vodočtu České Budějovice 100 m3/s a vyšší,
 • Vltavy Hněvkovice ř. km 210,40 až soutok s Lužnicí ř. km 202,10 při vodním průtoku v profilu vodočtu Hněvkovice 100 m3/s a vyšším,
 • Vltavy od soutoku s Lužnicí ř. km 202,10 až Rejsíkov ř. km 193,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Kořensko 150 m3/s a vyšším,
 • Vltavy Kořensko ř. km 200,40 až Rejsíkov ř. km 193,00; současně platí zastavení plavby při dosažení hladiny 351,20 m n. m. a vyšší na vodočtu Orlík,
 • Vltavy Slapy-Třebenice ř. km 91,60 až Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m3/s a vyšším,
 • Vltavy přes plavební komoru Praha-Modřany při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m3/s a vyšším,
 • Vltavy Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 800 m3/s a vyšším,
 • Vltavy Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 až Praha-Holešovice ř. km 46,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m3/s a vyšším,
 • Vltavy Praha-Holešovice ř. km 46,00 až Mělník ř. km 0,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m3/s a vyšším.

V okamžik dosažení nejvyššího povoleného vodního stavu na příslušném úseku vodní cesty by měly být lodě v bezpečí nebo neprodleně vyhledat nejbližší ochranný přístav či jiné bezpečné místo, pokud se již nelze vrátit do přístavu. 


Tento Provozní řád je platný a účinný od 01.11.2020