Změnit heslo

Všeobecné obchodní podmínky provozovatele půjčovny

22 prosince, 2020 by napalubuwe

Tyto všeobecné obchodní podmínky provozovatele půjčovny malých plavidel (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní https://www.napalubu.eu (dále jen „webové rozhraní“) mezi vámi jako nájemcem malého plavidla (dále jen „nájemce“) a provozovatelem malého plavidla (dále jen „provozovatel“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 S kým je uzavírána smlouva?

Smlouvu uzavíráte vždy s provozovatelem. Společnost Půjčovna lodí Napalubu, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 IČ: 07812469, Neplátce DPH  (dále jen „zprostředkovatel“), není smluvní stranou takové smlouvy, není-li řečeno jinak, figuruje pouze jako provozovatel webového rozhraní a zprostředkovatel. Identifikace provozovatele je vždy uvedena na webovém rozhraní a v objednávkovém formuláři.

1.2 Jaký je obsah obchodních podmínek a smluvního vztahu?

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi provozovatelem a nájemcem při uzavírání smlouvy o nájmu malého plavidla (dále jen „smlouva“) na předem určený časový úsek.

Smlouvou se provozovatel zavazuje přenechat vám na předem určený časový úsek k užívání malé plavidlo ze své půjčovny, kterou provozuje, a vy se zavazujete zaplatit mu za tento nájem dohodnutou cenu (nájemné).

Součástí nájmu dle předchozího odstavce mohou být některé doplňkové služby, které na webovém rozhraní provozovatel skrze zprostředkovatele nabízí. Jedná se o služby související s nájmem malého plavidla (služby nelze objednat samostatně), např. úklid plavidla po skončení nájmu.

Cena (nájemné) zahrnuje i náklady provozovatele spojené s přípravou lodi před jejím předáním nájemci a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby za zálohu na nájemné. Výše těchto nákladů vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky. Nájemné nezahrnuje spotřebované pohonné hmoty, které budou vyúčtovány při skončení nájmu podle skutečně využitých motohodin (mth). Cena za jednu mth je uvedena u každého plavidla. Nájemné rovněž nezahrnuje vratnou kauci, kterou je nájemce povinen složit u provozovatele před vyplutím a která může být použita na úhradu některých pohledávek provozovatele za nájemcem v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Berete na vědomí, že nájemcem lodi může být pouze osoba starší osmnácti let, která je plně svéprávná. Zprostředkovatel nebo provozovatel po vás mohou požadovat prokázání těchto skutečností například předložením průkazu totožnosti či jiného dokladu.

Současně vezměte na vědomí, že má provozovatel právo (zejména z důvodů bezpečnostních a zdravotních) neumožnit některému členu posádky, případně i celé posádce, nalodění, pokud k tomu shledá závažné důvody. Porušení takového pokynu je považováno za podstatné porušení smlouvy a v okamžiku vzniku škody bude postupováno zejména v souladu s článkem 5.3. těchto obchodních podmínek.

1.3 Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a loď najímáte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Všechna ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek jsou závazná i pro podnikatele.

1.4 Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

   • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
   • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem);
   • zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů;
   • vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), ve znění pozdějších předpisů;
   • vyhláškou č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se vztah mezi vámi a provozovatelem řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. Pokud se nepodaří případný spor ze smlouvy vyřešit smírnou cestou, sjednávají si nájemce a provozovatel pro tento případ pravomoc českých soudů.

1.5 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6 Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek může být měněno či doplňováno. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 1. SMLOUVA

2.1 Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam plavidel, včetně popisu jejich hlavních vlastností a vybavení. U každého plavidla je uvedeno nájemné na předem určená časová období včetně veškerých daní, cel a poplatků. U každého plavidla je v ceníku rovněž uvedena výše kauce a cena jedné motohodiny, na základě které bude provedeno vyúčtování spotřebovaných pohonných hmot na konci nájmu plavidla. Prezentace plavidel a nájemného je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku na nájem konkrétního plavidla na vámi vybraný termín, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Berte na vědomí, že kromě naší společnosti na webovém rozhraní inzerují své služby také třetí osoby. V tomto případě jsme v roli zprostředkovatele, smlouvu s vámi neuzavírá naše společnost, ale přímo konkrétní třetí osoba. Je-li tomu tak, nepoužijí se tyto obchodní podmínky, ale příslušné dokumenty upravující právní poměr mezi touto třetí osobou a vámi. O této skutečnosti, jakož i o identifikaci příslušné osoby a dokumentů, kterými se bude váš právní poměr řídit, budete informování prostřednictvím webového rozhraní.

2.2 Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení plavidla, které si chcete pronajmout, termín nájmu, počet osob na plavidle a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky. Doporučujeme zkontrolovat zejména typ lodi, termín, e-mailovou a kontaktní adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka Odeslat objednávku. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Současně vám bude zaslána zálohová faktura na 50 % nájemného (případně ceny dalších služeb). Informace (potvrzení) o obdržení objednávky není přijetím objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3 Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. K přijetí objednávky zpravidla dojde po úhradě alespoň zálohy ve výši 50 % nájemného. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu pronájmu plavidla nebo převezmete plavidlo před vyplutím (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4 Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi a zaplacení příslušného storno poplatku. Podrobnější podmínky naleznete v článku 6 těchto obchodních podmínek.

2.5 Může se nájemné uvedené na webovém rozhraní měnit?

Nájemné a výše kaucí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení nájemného nebo ceny služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni vám službu poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Pokud nájemné nebo kauce uvedená u příslušného plavidla na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna nájemného, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny a zaslány poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Nájemné, zálohu na nájemné nebo kauci či jiné platby související s nájmem plavidla můžete uhradit především následujícími způsoby:

   • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
   • v hotovosti při přebírání plavidla před vyplutím nebo v naší kanceláři na adrese Hošťálkova 716/63, Břevnov, 169 00 Praha 6, pokud jde o platby, které mají být provedeny před termínem vyplutí;
   • Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná výš nájemného, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje. Váš závazek uhradit nájemné je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.2 Kdy nastane splatnost nájemného?

Nájemné je splatné ve dvou splátkách. Splatnost jednotlivých částí (tedy zálohy ve výši 50 % a doplatku) je vždy uvedena na faktuře, kterou vám zašleme. Pokud má k převzetí plavidla dojít dříve než za 3 dny od uzavření smlouvy, nezasílejte nájemné bezhotovostně převodem na bankovní účet. Nájemné je v tomto případě splatné v hotovosti na místě bezprostředně před převzetím plavidla.

Kauce je vždy splatná na místě převzetí lodi před vyplutím. Nebude-li uhrazena celá částka nájemného a složena kauce, nebude vám plavidlo předáno.

3.3 V jaké měně můžete platit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

 1. PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ PLAVIDLA

4.1 V jaké měně můžete platit?

K předání vybraného plavidla dojde v dohodnutý čas první den vámi rezervovaného termínu v Marina Napalubu – Lesní tábořiště Nebřich, případně na jiném místě, na kterém se předem dohodneme. O předání plavidla bude sepsán předávací protokol a případně pořízena fotodokumentace plavidla. V případě, že se nebudete přímo účastnit předání plavidla, jste povinni zmocnit příslušnou osobu jako vůdce plavidla k podpisu předávacího protokolu. Berte na vědomí, že i v tomto případě odpovídáte za řádné plnění vašich povinností z nájemní smlouvy včetně všech souvisejících povinností.

Dohodnutý čas nalodění je okamžik, kdy musí být posádka připravena k převzetí plavidla a doprovodným úkonům. Pokud je tedy čas nalodění stanoven na 18:00h, pak je nezbytné v tento čas být v přístavu. Od tohoto okamžiku začne probíhat školení, bez jehož absolvování nelze plavidlo předat posádce k užívání.

Při nedodržení času nalodění vám bude účtováno 200 Kč za každou započatou hodinu zpoždění z důvodu nárůstu personálních a organizačních nákladů. Školení je však možné zahájit nejpozději v 19:00h. Pokud se do tohoto času zpožděná posádka nedostaví, školení může proběhnout až druhý den a to dle personálních a časových možností půjčovny. Za této situace bude účtován na vrub školené posádky poplatek za extra výjezd personálu do přístavu na mimořádné školení a to ve výši 1000 Kč.

4.2 V jakém stavu vám bude plavidlo předáno?

Plavidlo vám předáme v technicky způsobilém stavu, s příslušným vybavením, plnými nádržemi vody, pohonných hmot, čisté a připravené k plavbě.

Při převzetí plavidla jste povinni zkontrolovat celkový stav a pečlivě ověřit vybavení, jakož i zkontrolovat skutečný stav inventáře a vybavení z existujícího inventárního soupisu. Případné námitky je možné podat pouze před převzetím plavidla. Zároveň vás vyzveme k osobní kontrole pod ponorových částí plavidla dle předávacího protokolu a bude vám nabídnuto potápěčské vybavení. Pokud kontrolu pod ponorových částí plavidla odmítnete, bude platit záznam předávacího technika uvedený v předávacím protokolu. Na pozdější stížnosti na stav lodi při převzetí nemůžeme brát zřetel.

Máte právo plavidlo nepřevzít, pokud je nefunkční, chybí mu některé z podstatných vybavení či je nad míru obvyklou poměrům znečištěno. Tyto nedostatky včetně vámi vznesených reklamací budou rovněž zaneseny v předávacím protokolu.

4.3 Jaká jsou vaše práva v případě, že vám plavidlo není předáno řádně a včas?

Pokud nebudeme schopni vám v dohodnutém termínu plavidlo předat (ani jiné plavidlo odpovídající nebo lepší kvality než vámi vybrané plavidlo) a k předání nedojde ani do 24 hodin od sjednaného termínu, máte právo od smlouvy odstoupit, a my vám vrátíme vše, co jste na základě smlouvy uhradili.

4.4 Jak probíhá vrácení plavidla?

Poslední den vámi vybraného termínu jste povinni nám plavidlo v dohodnutý čas vrátit zpět, a to v Marina Napalubu – Lesní tábořiště Nebřich (případně na jiném dohodnutém místě) a ve stavu, v jakém jste jej přebírali na počátku tohoto termínu.

Pokud plavidlo nepředáte včas uklizené tak, jak jste jej přebírali, jsme oprávněni vám účtovat 1.800 Kč za úklid plavidla. Závěrečný úklid plavidla lze objednat při převzetí plavidla na začátku pobytu a v tomto případě ho provádí pracovníci přístavu

Použité pohonné hmoty budou zúčtovány na základě projetých mth. Výše ceny za jednu mth je uvedena na webovém rozhraní. Na tuto úhradu můžeme použít složenou kauci.

Jste povinni nám při vrácení plavidla oznámit veškeré skutečné či možné škody, závady či nedostatky na plavidle a jeho příslušenství a vybavení.
Pokud je škoda či závada v části plavidla, které se nachází pod vodní hladinou, jste povinni uhradit náklady na potápěče či užití zvedáku, jejichž použití zvolíme dle našeho odborného posouzení.

V případě, že nám bude plavidlo vráceno na jiném než dohodnutém místě, můžeme po vás požadovat uhrazení nákladů a případných škod, které nám vznikly v souvislosti s přepravou plavidla na sjednané místo vrácení. Při porušení povinnosti vrátit plavidlo v určeném čase a na určené místo máme rovněž právo požadovat od vás uhrazení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč.

 

 1. JAKÁ JSOU NAŠE VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI?

5.1 Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je oprávněn nerušeně užívat plavidlo po dobu, na kterou bylo pronajato s výjimkou situací uvedených níže;

Veškerá plavidla provozovaná pronajímatelem mohou být obsluhována pouze plnohodnotnou posádkou. Plnohodnotnou posádkou se rozumí posádka, jejíž minimálně dva členové jsou schopni plnohodnotně, samostatně a bezpečně ovládat plavidlo, bez omezení na plavidle spolupracovat při běžných manévrech jako je kotvení, proplouvání plavební komorou atd. Minimálně dva členové posádky tedy musí být schopni se po plavidle bez obtíží pohybovat, vyskakovat z něj, přitahovat jej za lana, vyvazovat u mola apod. a tito dva členové posádky nesmí být ovlivněni alkoholem či jinými omamnými a psychotropními látkami. Pouze za splnění těchto podmínek může být posádka považována za plnohodnotnou. V případě nedodržení tohoto ustanovení není plavidlo oprávněno vyplout z přístavu. Zákaz vyplout z přístavu se ovšem žádným způsobem nedotýká oprávnění nájemce a posádky strávit na plavidle pobyt dle provedené rezervace a uzavřené smlouvy. V případě zákazu vyplout z přístavu v důsledku nesplnění podmínky plnohodnotné posádky se nejedná o porušení povinnosti pronajímatele ani o vadu a nájemce tedy v takovém případě nemá práva z vadného plnění ani nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nájemci tedy nevzniká nárok na vrácení zaplaceného nájemného;

nájemce je povinen řídit se těmito obchodními podmínkami, pravidly plavebního provozu, informačními materiály na webových stránkách, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a zejména ústními pokyny při úvodním zaškolení a během pobytu na plavidle, dále pak manuály a instrukcemi, které jsou k dispozici na každém plavidle. Za porušení pravidel plavebního provozu, těchto obchodních podmínek a pokynů obdržených během školení odpovídá nájemce, popř. vůdce plavidla, nikoli pronajímatel. Nedodržením podmínek a pokynů se nájemce vystavuje riziku ztráty přiměřené části vratné kauce, i riziku nutnosti hradit škody způsobené nedodržením pokynů provozovatele a jeho provozních podmínek či zákonných ustanovení, v plné výši;

nájemce je povinen poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění požadovaných služeb;

nájemce je povinen mít po celou dobu pronájmu u sebe platné doklady totožnosti;

nájemce nám odpovídá za to, že na plavidle nebude větší počet osob, než pro který bylo plavidlo pronajato;

nájemce není oprávněn převzít a užívat předmětné plavidlo, pokud předem neuhradí celé nájemné za toto plavidlo a nesloží kauci;

zvířata smí nájemce naloďovat jen s předchozím souhlasem pronajímatele;

nájemce nesmí řídit plavidlo pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, nebo léků, při jejichž užívání dochází ke snížení pozornosti nebo schopnosti rychlé reakce, nebo mají uspávací účinky. Rovněž nájemce nesmí umožnit řízení plavidla osobám, které by byly ve stavu dle předchozí věty a rovněž osobám, které nedosáhly věku osmnácti let;

nájemce je povinen přerušit plavbu, pokud technický stav plavidla neodpovídá bezpečnému plutí, tzn., pokud jsou problémy s motorem, nedostatkem paliva, řízením, chybí lana apod;

nájemce povinen vždy přerušit plavbu, pokud se jeví nebezpečnou (zejména vítr o rychlosti 5m/s a vyšší, hrozící silné bouře, snížená viditelnost, povodně, apod.);

nájemce nesmí provádět na plavidle, zejména na přístrojích a zařízeních, včetně motoru, žádné opravy či úpravy bez povolení pronajímatele; při porušení této povinnosti má pronajímatel právo se domáhat náhrady škody vzniklé jednáním v rozporu s povinností nájemce dle tohoto ustanovení, a to ve výši odpovídající skutečným nákladům na obnovení provozu, funkčnosti plavidla či jeho částí, včetně úhrady ušlého zisku z důvodu zrušených rezervací;

nájemce nesmí používat na plavidle žádná vlastní elektrozařízení;

nájemce je povinen jakékoli závady a škody na plavidle neprodleně oznámit pronajímateli. V opačném případě nelze požadovat po pronajímateli slevu z pronájmu. Pokud nájemce vzniklou škodu zatají, bude požadováno uhrazení této škody dodatečně i po ukončení pronájmu v plné výši;

nájemce bere na vědomí, že na plavidle je přísně zakázáno kouřit cigarety či jiné tabákové nebo obdobné výrobky. Nájemce je povinen toto pravidlo striktně dodržovat a zajistit, aby pravidlo dodržovali také všichni členové posádky. V případě porušení zákazu a vzniku škody bude postupováno v souladu s článkem 5.3 těchto obchodních podmínek (za škodu se považuje též případ, kdy bude potřeba zbavit plavidlo zápachu z cigaret či jiných tabákových nebo obdobných výrobků);

za plavidlo a jeho posádku je vždy odpovědný nájemce, nebo nájemce společně a nerozdílně s osobou, která byla v objednávce nebo ve smlouvě označena jako vůdce plavidla. Za přestupky či delikty způsobené nájemcem nebo členy jeho posádky v průběhu doby pronájmu odpovídá výlučně nájemce případně příslušný člen/členové posádky nájemce;

nájemce je povinen zajistit, aby měl každý člen posádky platně sjednané úrazové pojištění;

nájemce může plout s plavidlem pouze na místech určených a vyznačených v technickém průkazu příslušného plavidla a to pouze v úseku toku Vltavy a Labe, který je uveden v Provozním řádu půjčovny. Výše uvedené neplatí pro Slapskou přehradu, kdy převoz přes Slapskou přehradu na přehradu Štěchovice je možný pouze po písemné dohodě s pronajímatelem. Nájemce a pronajímatel se rovněž mohou dohodnout, že v souladu s technickým průkazem plavidla bude nájemci dovolena plavba také na jiném úseku toku Vltavy a Labe, než který je uveden v provozním řádu půjčovny;

nájemce je povinen respektovat dopravní značení na vodním toku a veškeré naše instrukce. Význam všech používaných značek je uveden v Základních pravidlech plavebního provozu. Nájemce je zejména povinen plout s plavidlem pouze v prostoru plavební zóny označené plavebními bójemi a nejezdit mimo vyznačenou trasu. Při porušení tohoto pravidla je pronajímatel oprávněn nájem okamžitě ukončit, čímž není dotčen nárok pronajímatele na případnou škodu z toho vzniklou;

nájemce je povinen trasu plavby naplánovat tak, aby plavidlo stihl vrátit v dohodnutém termínu a čase. Předběžný plán plavby je povinen nájemce sdělit pronajímateli při přebírání lodi před započetím plavby;

nájemce nesmí používat plavidlo pro žádné komerční ani výdělečné účely. Pokud se bude chtít nájemce zúčastnit závodu lodí, může tak učinit pouze s výslovným, písemným a přechozím souhlasem pronajímatele;

nájemce nesmí plavidlo bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele dále pronajmout třetí osobě;

doporučujeme nevnášet na plavidlo žádné cennosti či předměty větší finanční hodnoty. Plavidlo není určeno pro úschovu těchto věcí a pronajímatel z tohoto důvodu nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu, poškození nebo zničení. Pokud je plavidlo možné uzamknout, je nájemce povinen tak učinit pokaždé, když v plavidle nezůstává nikdo z posádky. Za věci vnesené na plavidlo odpovídá nájemce;

nájemce je povinen dodržovat veškeré pokyny pronajímatele, týkající se provozu plavidla a všech jeho součástí a vybavení, zejména nepřetěžovat části a vybavení lodi s ohledem na výšku a váhu nájemce a členů posádky. V případě porušení této povinnosti se bude postupovat v souladu s článkem 5.3 těchto obchodních podmínek.

Nájemce je povinen zajistit, aby výše uvedené povinnosti dodržovali všichni členové posádky, není-li povinnost uložena výlučně nájemci. Je-li vůdcem plavidla osoba odlišná od nájemce, odpovídá nájemce za jakékoliv jednání vůdce plavidla, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

5.2 Povinnosti pronajímatele

Jsme povinni vám plavidlo předat v dohodnutém vybavení, ve funkčním stavu, uklizené a v dohodnutém termínu;

v případě komplikací na vodní cestě nebo v případě nehody vám poskytneme maximální součinnost tak, aby se tato událost co nejrychleji vyřešila;

v případě nastalé poruchy na plavidle v průběhu vaší plavby nás bez zbytečného odkladu kontaktujte, poruchu vyřešíme, jak nejrychleji to bude možné. Případné reklamace budeme vyřizovat v souladu s Reklamačním řádem.

5.3  Škoda způsobená na plavidle

V případě, že vy nebo jakýkoliv člen posádky způsobíte na plavidle, jeho příslušenství či vybavení či věcech třetích osob jakoukoliv škodu, jste povinni nás o tom bez zbytečného odkladu informovat. V případě, že došlo k nehodě, jste povinni o této události informovat rovněž Státní plavební správu a postupovat v souladu s jejími pokyny. V případě, že došlo k odcizení plavidla či jeho vybavení nebo příslušenství, máte povinnost kromě osob uvedených v předchozí větě kontaktovat i Policii České republiky.

Plavební nehoda je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě nebo v příčinné souvislosti s ním a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení přepravovaného nákladu, pokud tyto následky nevyplynuly z povahy samotného nákladu, dále poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmu na zdraví nebo smrt účastníků provozu na vodní cestě. Vůdce plavidla a provozovatel plavidla jsou povinni zajistit, aby nehoda byla neprodleně ohlášena Státní plavební správě, jíž přísluší její odborné šetření a stanovení příčin. Ohlašovací povinnost se však nevztahuje na takovou nehodu, jejími účastníkem je pouze jedno plavidlo a jejím důsledkem je poškození pouze tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu. Plavidlo zúčastněné na nehodě, při níž následky nehody přesáhly rámec plavidla, nesmí opustit místo nehody bez souhlasu Státní plavební správy. Jestliže došlo při nehodě k poškození podponorové části plavidla nebo se lze důvodně domnívat, že k takovému poškození došlo, je jeho vůdce povinen neprodleně dopravit plavidlo k nejbližší mělčině nebo na jiné bezpečné místo. Pokud vůdce plavidla neprodleně neohlásí Státní plavební správě plavební nehodu, na kterou se ohlašovací povinnost vztahuje nebo nedopraví k nejbližší mělčině nebo na jiné bezpečné místo plavidlo, o kterém se důvodně domnívá, že mohlo být poškozeno v podponorové části, jakož i provozovatel plavidla, který neprodleně nezajistí ohlášení plavební nehody plavidla Státní plavební správě, mohou být postiženi pokutou až do 100 000 Kč. Plavební nehody se oznamují Státní plavební správě prostřednictvím střediska RIS (Říční informační služby) na tel: +420 840 111 254

Máte rovněž povinnost vyplnit příslušnou dokumentaci pro pojišťovnu. Pokud výše uvedené škody bez zbytečného odkladu nenahlásíte příslušným osobám a orgánům či nezajistíte potřebnou dokumentaci k pojistné události, odpovídáte za ně do výše, ve které nebudou z tohoto důvodu kryty či uhrazeny pojišťovnou, případně do výše reálné škody, tedy takové, která pronajímateli skutečně vznikla a nebyl z ní odškodněn (např.: spoluúčast, škoda nekrytá pojišťovnou aj.).

Budeme-li povinni uhradit třetí osobě náhradu újmy, která jí vznikla v souvislosti s vaším jednáním, které porušuje tyto obchodní podmínky nebo právní předpisy, jste povinni nás odškodnit, tedy tuto škodu nám nahradit.

V případě, že na plavidle, jeho příslušenství či vybavení způsobíte vy nebo jakýkoliv člen posádky škodu, jste povinni nám ji v plné výši uhradit. Úhradou v plné výši se rozumí úhrada nákladů na opravu, pořízení jiného plavidla či chybějících dílů, příslušenství či vybavení nebo získání ztracených či znehodnocených dokladů a dokumentů. Na tuto úhradu či její část můžeme použít kauci. Není-li v důsledku výše uvedeného možné plavidlo pronajmout dalšímu nájemci, máme vůči vám rovněž nárok na náhradu ušlého zisku počítaného dle počtu dnů, kdy mělo být příslušné plavidlo pronajato dalšímu nájemci, a částky denního nájemného za příslušné plavidlo. Obdobně budeme postupovat, pokud plavidlo bylo v důsledku vašeho jednání zabaveno státními či jinými orgány.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud na plavidle, jeho vybavení či zařízení plavidla vznikne škoda, jejíž výše přesáhne hodnotu složené kauce, jsme oprávněni požadovat po vás uhrazení zbývající škody v souladu s občanským zákoníkem, tedy i nad hodnotu složené kauce do výše reálné škody.

5.4  Jak můžeme využít kauci?

Kauci můžeme použít pro uspokojení jakékoliv naší pohledávky za vámi z titulu náhrady škody, kterou jste nám vy nebo posádka vašeho plavidla způsobili na plavidle, jeho příslušenství nebo jiných věcech v souvislosti s užíváním plavidla. Kauci můžeme použít rovněž pro uspokojení náhrady škody, kterou způsobíte při užívání našeho plavidla třetím osobám.

Kauci vám vrátíme, pokud nám předáte zpět nepoškozené plavidlo včetně všech příslušenství, vybavení a dokumentů, na dohodnutém místě a ve smluveném čase.

Máme právo si část nebo celou kauci ponechat, pokud v okamžiku předání plavidla zpět budou existovat ohledně vašeho nájmu nějaké nevyjasněné nebo neuhrazené pohledávky, a to i pohledávky třetích stran.

Poté co odpadnou důvody zadržení kauce, vrátíme vám její nevyužitou část do 7 dní po odpadnutí těchto důvodů.

O způsobené škodě (nehodou, krádeží, ztrátou, aj.) a rovněž o využití kauce bude sepsán bez zbytečného odkladu poté, co se o škodě dozvíme, protokol.

5.5 Je plavidlo pojištěno?

Každé plavidlo je pojištěno proti škodám způsobeným provozem plavidla třetím osobám. Podmínky pojištění se řídí dle pojistné smlouvy. Plavidla provozovatele jsou pojištěna rovněž havarijně.

Pojištění se nevztahuje na věci vnesené do plavidla ani v něm odložené.

5.6 Kdy nájem plavidla končí?

Nájem končí v termín dohodnutý ve smlouvě. Ustanovení § 2230 občanského zákoníku (prodlužování nájmu) se nepoužije. Po ukončení nájmu nejste oprávněni plavidlo nadále používat. V případě porušení této povinnosti jste nám povinni uhradit denní nájemné za každý i započatý den, kdy užíváte plavidlo po skončení pronájmu. Pokud nám tímto vaším porušením vznikne škoda (včetně ušlého zisku z dalšího sjednaného pronájmu), jste povinni nám uhradit i tuto škodu včetně ušlého zisku.

Nájemní smlouvu lze prodloužit pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma stranami.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Můžete od smlouvy odstoupit?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“) nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Jelikož vám chceme vyjít maximálně vstříc, umožníme vám odstoupit od smlouvy za následujících podmínek.

Od smlouvy můžete odstoupit kdykoliv před převzetím plavidla. V takovém případě jste povinni uhradit pronajímateli storno poplatek podle počtu dnů, které ode dne odstoupení zbývají do předpokládaného dne převzetí plavidla, a to v následující výši:

Počet dnů před sjednaným termínem převzetí plavidla                                   Výše storno poplatku

60 a více dnů                                                                                                            15 % ze sjednaného nájemného

59 až 7 dnů                                                                                                                50 % ze sjednaného nájemného

méně než 7 dnů nebo nepřevzetí plavidla ve sjednaném termínu                   100 % ze sjednaného nájemného

Odstoupení od smlouvy musí být zasláno písemně. Dnem určujícím výši storno poplatku je den, kdy nám odstoupení od smlouvy došlo. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Pokud odstoupíte od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili. Odstoupením od smlouvy se zde myslí i její výpověď.

Storno poplatek nejste povinni uhradit v následujících případech odstoupení od smlouvy:

v den převzetí plavidla jsou nepříznivé vodní podmínky, které neumožňují plavbu (např. záplavy, příliš nízký stav vody);

v den převzetí plavidla jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, které neumožňují plavbu (např. vichřice, déle než týden trvající silný déšť).

V případech výše uvedených nevhodných podmínek pro plavbu se s vámi dohodneme na novém termínu, pokud je to v kapacitních možnostech naší půjčovny. V případě jiných nepříznivých klimatických podmínek (méně závažných) či nesplavnosti určité plavební cesty nejste oprávnění od smlouvy odstoupit.  

6.2 Jaké odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Peněžní prostředky, které vám máme vrátit, vám zašleme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na vámi zvolený účet, případně na účet, který nám pro tento účel sdělíte. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte půjčené plavidlo, případně uhradíte veškeré pohledávky z naší strany.

6.3 Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

ve výjimečných nepředvídaných a na vůli pronajímatele nezávislých případech, kdy není schopen poskytnout služby ve sjednaném rozsahu či kvalitě, nebo pokud je důvodné podezření, že by mohlo dojít během pobytu na lodi ke škodám na plavidle, cizích plavidlech, jiných zařízeních nebo by mohlo být ohroženo zdraví a život posádek nebo by jednáním ze strany nájemce mohlo být poškozeno dobré jméno společnosti. V tomto případě se smlouva od počátku ruší a pronajímatel je povinen vrátit uhrazenou část nájemného do 14 dnů na účet nájemce;

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

neuhradíte zálohu nebo doplatek nájemného dle článku 3.2. těchto obchodních podmínek;

nepřevezmete plavidlo ve sjednaný termín;

podstatným způsobem porušíte své povinnosti dle těchto obchodních podmínek;

porušením právních předpisů České republiky, závažného narušování bezpečné a ohleduplné plavby, závažného porušování pravidel bezpečného kotvení a pobytu v přístavech, přístavištích a zátokách, jednání, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami ze strany nájemce či dalších osob užívajících toto plavidlo, vypovědět uzavřenou nájemní smlouvu bez výpovědní doby. Nájemce v těchto případech ztrácí nárok na další sjednané služby v rámci uskutečněného pobytu na plavidle, tak i na služby v budoucnu. V případě jednání nájemce specifikovaného v tomto odstavci, které je považováno za porušení jeho povinnosti, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši části nájemného odpovídající době od skončení nájmu na základě výpovědi do původně plánovaného data skončení nájmu dle uzavřené smlouvy. Pronajímatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty jednostranně započíst oproti pohledávce nájemce na vrácení nájemného odpovídající době od skončení nájmu na základě výpovědi do původně plánovaného data skončení nájmu dle uzavřené smlouvy. Tato smluvní pokuta se nedotýká práva pronajímatele domáhat se náhrady škody vzniklé jednáním nájemce specifikovaného v tomto odstavci, a to ve výši přesahující výši sjednané smluvní pokuty dle tohoto odstavce. V případě vypovězení smlouvy dle tohoto ustanovení nájemci ani dalším osobám užívajícím plavidlo společně s nájemcem nevzniká nárok na náhradu nákladů či škody tímto vzniklé.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno nebo oznámeno.

V případě odstoupení od smlouvy v době, kdy již pronajaté plavidlo užíváte, máte povinnost nám jej bez zbytečného odkladu vrátit, a to s veškerým jeho vybavením, příslušenstvím, doplňky a příslušným množstvím paliva. Pokud nám plavidlo takto nevrátíte, máme oprávnění vám jej odebrat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili nájemné, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

 

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K pronájmu malých plavidel jsme oprávněni na základě povolení plavebního úřadu. Podnikání provozujeme na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů vztahujících se k vnitrozemské plavbě provádí Státní plavební správa (http://plavebniurad.cz/) a Ministerstvo dopravy České republiky (https://www.mdcr.cz/).

8.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8.3 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz,

telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4 Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1 Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2 Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

         Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.10.2020